අමෝ 😂💔

2022.01.19 06:49 BrownFeather2222 අමෝ 😂💔

අමෝ 😂💔 submitted by BrownFeather2222 to TKASYLUM [link] [comments]


2022.01.19 06:49 lll-tempo-lll LETS FKN GOOOO

I made 300+ dollars in a damn online poker session and immediately went to buy tickets for the lakers pacers game!! Good ass seats too. Imma try to get my vic jersey signed by Duarte since it’s the only jersey I have ahahaha bless up 2nd game ever should be as great as the first one
submitted by lll-tempo-lll to pacers [link] [comments]


2022.01.19 06:49 starlinetentsusa Find The Perfect Tent For Your Event And Grow Your Business Tent 10x20

Buy online customized tent is a custom printing that has given people the power to grow their brands and impress fans, customers, and connections for over 15 years. The tent 10x20 is for professionals, growing businesses, and home use alike, we’ll give you the same red carpet treatment for your tent, tablecover, and advertising media from start to finish.
tent10x20
submitted by starlinetentsusa to Tent [link] [comments]


2022.01.19 06:49 JustMeOnline2 True

True submitted by JustMeOnline2 to starwarsmemes [link] [comments]


2022.01.19 06:49 noclipsjustdrums W2C… link the dms, serious shit only

If u ain’t from Toronto ignore this shit 😭
submitted by noclipsjustdrums to CanadianSippers [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Anxiouslydreaming Newbie

Hi guys, I came here to learn more about meditation. I used to do it long ago but stopped. How has meditation helped you? Also, do you use an app? TIA
submitted by Anxiouslydreaming to Meditation [link] [comments]


2022.01.19 06:49 True_Thanks_6320 What does the abbreviation’DW’ mean?

Hi, I found this on my medical record. It says ‘intense DW patient’
Can anyone help me decipher?
submitted by True_Thanks_6320 to medical [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Money-Trees- Guess my age .

Guess my age . submitted by Money-Trees- to rap [link] [comments]


2022.01.19 06:49 flydealfareus Amazing Republic Day Travel Deals

Amazing Republic Day Travel Deals submitted by flydealfareus to IndiaTravelDeals [link] [comments]


2022.01.19 06:49 HangedOne After getting into my first MH game with rise on pc, i bought a NEW copy of Generations Ultimate from Gamestop. This is what i got delivdered. Made me laugh.

After getting into my first MH game with rise on pc, i bought a NEW copy of Generations Ultimate from Gamestop. This is what i got delivdered. Made me laugh. submitted by HangedOne to MonsterHunter [link] [comments]


2022.01.19 06:49 SlavaChvi André Leon Talley's death is mourned by Brad Goreski, Holly Robinson Peete...,

submitted by SlavaChvi to newssheet [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Sam_21000 People who lived when berlin when the wall was there? How was it?

I'm so interested in the history of berlin and the wall that made berlin east and west? How was it when they breaking the wall? And are any different east and west? However was life in the east and west?
submitted by Sam_21000 to German [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Kurious_Guy18 What kind of hosting to go for and by whom for my startup

I am willing to start a startup where patients can contact doctors via video/audio call for consultation and i want to know whether i should go for vps hosting or a dedicated server? not only the website but when i move on to an app for this it should still run on the same server (hope that makes sense)
I am all on my own for starting this (for now atleast) do financially i am tight
also i read a few things about aws, so would love some advice on it too.
p.s. i am a linux user and i won't have a hard time learning to manage server.
submitted by Kurious_Guy18 to webhosting [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Candid-Equipment-923 🎮 CaptainFloki🎮 Play to Earn 🎮 Fair Launch In 15 Minutes 🎮 Rich advertisement campaigns 🎮 Actual and Realtime market data for 2600+ cryptocurrencies | kyc by interfi network | Audit by two auditors and certik soon| 💎

🎮 CaptainFloki🎮 Play to Earn 🎮 Fair Launch In 15 Minutes 🎮 Rich advertisement campaigns 🎮 Actual and Realtime market data for 2600+ cryptocurrencies | kyc by interfi network | Audit by two auditors and certik soon| 💎

Social Media Links :

🎮 Telegram : https://t.me/Captain_Floki

🎮 Contract : 0xe95bf572ee0892173f589649520666ab3b9b3ed8

🎮 Chart : https://charts.bogged.finance/?c=bsc&t=0xe95bf572ee0892173f589649520666ab3b9b3ed8

🎮 Pancakeswap : https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0xe95bf572ee0892173f589649520666ab3b9b3ed8

🎮 Website : https://captainfloki.io/

🎮 Tokenomics :

🎮 Token Supply: 1,000,000,000

🎮 Locked : 100%

🎮 Team : 0%

🎮 Tax (0%)


Top DeFi coins by market capitalization

All available top crypto exchanges

Blockfolio of your coins

Watchlist of your favorite coins

Crypto Fear and Greed Index (Every day emotions and sentiments analysis of cryptocurrency Fear and greed index of bitcoin)

Fundamental Crypto Asset Score (FCAS)Complete List of Fundamental Crypto Assets Score Compare Bitcoin, Ethereum and Litecoin Assets Score Bitcoin, Ethereum and Litecoin Crypto Score

Cryptocurrency converter

Buy / Sell Instantly

Bitcoin Blockexplorer

Cryptocurrency News

The website provides a list of cryptocurrency and blockchain related events, valid and authentic list of cryptocurrency wallets and Bitcoin mining pools. We also provide rich advertisement campaings to advertise your business on this website.
submitted by Candid-Equipment-923 to Dexcrypto [link] [comments]


2022.01.19 06:49 br4vedave Which fortune cookie do you like so far overall?

Diana's Fae Cookie is probably my favorite. Wish I wasn't so cheap regarding money or I'd buy the matching fairy forest camp terrain which is like $40 for the whole set.
I wish we got more wing clothing in New Horizons.
submitted by br4vedave to ACPocketCamp [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Jonessuper05 Krna h

Krna h submitted by Jonessuper05 to skamtebord [link] [comments]


2022.01.19 06:49 NdWoon I’ve always been a fan of m91 and im sad I could only pull once, but I got the legs and made due.

I’ve always been a fan of m91 and im sad I could only pull once, but I got the legs and made due. submitted by NdWoon to GundamBattle [link] [comments]


2022.01.19 06:49 cutepenguin6 Is anyone already decided on their purchase of the iPhone 14?

Are there any leaks or features that have you decided you’re already going to buy it upon release?
submitted by cutepenguin6 to iphone [link] [comments]


2022.01.19 06:49 TheAlphaHuskii Lithuania Orders Carl-Gustaf M4 Weapons

Lithuania Orders Carl-Gustaf M4 Weapons submitted by TheAlphaHuskii to MilitaryTechnology [link] [comments]


2022.01.19 06:49 Willing-Clock-8884 GUILDA LI MAMEI ALINE FARIA ? ??

GUILDA LI MAMEI ALINE FARIA ? ?? submitted by Willing-Clock-8884 to tinxx [link] [comments]


2022.01.19 06:49 iwokeupingrave I'm going to try again to get better and take care of my body.

I have binge eating disorder and body dysmorphic disorder. I was 5 days free of binging but last night it just happened, I had no control, I cried, went outside for a quick walk, then I slept. Now it's afternoon the next day, I've only had a cup of hot black coffee yet, I'm staying in my room so I don't see my family eat, they are always eating unhealthy foods. I'm going to try my best to not binge till the end of Jan or longer if possible! I really want to get better, my body was very well at the end of 2021, but these first 2 weeks of Jan I've gained so much weight, I need to drop it all off now.
submitted by iwokeupingrave to Vent [link] [comments]


2022.01.19 06:49 xsvncom Dự đoán xổ số Đồng Nai 19-1-2022 – Soi cầu XSĐN hôm nay

Dự đoán xổ số Đồng Nai 19/1/2022 được tổng hợp bởi những chuyên gia XSVN. Theo kết quả dự đoán dưới đây, ta có thể tổng hợp được những con số đẹp giúp mọi người về bờ an toàn hôm nay. Cùng xem ngay để dễ dàng chọn được con số chính xác dành riêng cho mình.
Dự đoán xổ số Đồng Nai 19/1/2022 hôm nay Dự đoán xổ số Đồng Nai 19/1/2022 theo phương pháp Pascal Dựa vào kết quả xổ số Đồng Nai kỳ quay ngày 12/01 giải đặc biệt và giải nhất, áp dụng phương pháp Pascal ta có phân tích sau:
3 5 7 1 8 7 4 2 7 2 3
8 2 8 9 5 1 6 9 9 5
0 0 7 4 6 7 5 8 4
0 7 1 0 3 2 3 2
7 8 1 3 5 5 5
5 9 4 8 0 0
4 3 2 8 0
7 5 0 8
2 5 8
7 3
Dựa vào kết quả dự đoán này, con lô 73 – 37 là cặp số có khả năng xuất hiện cao nhất hôm nay. Soi cầu xổ số Đồng Nai 19/01/2022 có thể sẽ về con 73.
Dự đoán kết quả xổ số đặc biệt Đồng Nai hôm nay

Cầu lô tô xiên 2 hôm nay đài Đồng Nai Chốt nhanh danh sách cầu lô tô xiên 3 Đầu câm đài Đồng Nai thứ 4 ngày 19/1/2022 Dự đoán danh sách đuôi câm đài Đồng Nai Lô kép hôm nay đài Đồng Nai Chốt nhanh danh sách cầu lô 3 càng Đồng Nai 19/01 Thống kê những con lô gan đài Đồng Nai Thống kê những cặp số về nhiều nhất đài Đồng Nai Tham khảo kết quả xổ số Đồng Nai ngày 12/01 Dự đoán xổ số Đồng Nai 19/1/2022 phụ thuộc rất nhiều vào kết quả ở những kỳ quay trước đó. Trong đó, kết quả XSMN đài Đồng Nai vào kỳ quay ngày 12/01/2022 là dữ liệu quan trọng nhất cần phân tích không thể bỏ qua.
Tham khảo kết quả xổ số Đồng Nai ngày 12/1/2022
Thống kê kết quả xổ số Đồng Nai ngày 12/01 Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 12/01 giải đặc biệt: 357187.
Thống kê đầu lô tô Đồng Nai ngày 12/01 Thống kê đuôi lô tô xổ số Đồng Nai ngày 12/01 Soi cầu xổ số Đồng Nai ngày 19/1/2022 – Dàn đề bất tử Tham khảo dàn đề 10 con đài Đồng Nai chuẩn xác Dàn đề bất tử nuôi lâu dài cho anh em tham khảo KQXSMN thứ 4 đài Đồng Nai ngày 19/01/2022: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
Tham khảo dàn đề 20 con đài Đồng Nai chuẩn xác Dàn đề bất tử nuôi lâu dài hôm nay của xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19/1/2022: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 83, 93.
Tham khảo dàn đề 36 con đài Đồng Nai chuẩn xác Gợi ý dàn đề bất tử 36 con nuôi lâu dài hôm nay 19/01/2022: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 03, 13, 23, 43, 53, 63, 83, 93, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Mong rằng với dự đoán xổ số Đồng Nai 19/1/2022 ngày hôm nay từ các chuyên gia phân tích XSVN sẽ giúp anh em tìm ra hướng đầu tư cho riêng mình. Theo dõi chúng tôi để xem thêm dự đoán XSMN hôm nay cũng như cập nhật kết quả xổ số 3 miền một cách nhanh, chính xác và chi tiết nhất ngay tại đây.
XSVN https://xsvn.com/du-doan-xo-so-dong-nai-19-1-2022-soi-cau-xsdn-hom-nay
submitted by xsvncom to xsvncom [link] [comments]


2022.01.19 06:49 niuz-bot ​VIDEO Rafila: Numărul de persoane infectate va crește atât din cauza variantei Omicron, cât și a creșterii capacității de testare / Peste 3200 de cabinete de medici de familie au început să testeze - [Actualitate][Sanatate]

Numărul de persoane infectate cu COVID-19 va crește în perioada următoare atât din cauza tulpinei Omicron care este mult mai transmisibilă, iar al doilea motiv va fi generat de cresterea capacitătii de testare, a declarat miercuri Alexandru Rafila, ministrul Sănătății. Potrivit acestuia peste 3200 de cabinete de medici de familie au început să testeze și s-a ajuns la 90.000 de teste pe zi.
Citeste in continuare: https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-25310630-video-rafila-numarul-persoane-infectate-creste-atat-din-cauza-variantei-omicron-cat-cresterii-capacitatii-testare-peste-3200-cabinete-medici-familie-inceput-testeze.htm
submitted by niuz-bot to niuz [link] [comments]


2022.01.19 06:49 knaleb Hi hollow knight community

I have a question can you still play on your save file sfter you beat the final boss or do i need to 100% it before the boss?
submitted by knaleb to HollowKnight [link] [comments]


2022.01.19 06:49 punking94 Best time to play rivals, FUT Champs and qualifiers?

Just interested really to see when you guys find the ‘easiest’ time to play rivals and FUT Champs is?
I’ve been playing qualifiers on a Friday evening (on the assumption that the sweatiest players will already be playing finals?)
Then I play champs on a Saturday and Sunday morning and any left over late on Sunday night. It seems to be okay but what are your experiences?
I play a few rivals games throughout the week usually on a Thursday as I feel most people will already have the points and won’t be doing it? Not sure if that logic checks out though…
I’m on a quest for the most stressless fifa experience possible which is almost as ridiculous written out as it sounded in my head
submitted by punking94 to FIFA [link] [comments]


http://innacars.ru